هیئت مدیره

هیئت مدیره تلیسه

هیئت مدیره شرکت تلیسه نمونه


هیئت مدیره شرکت تلیسه نمونهحمید رضا اسماعیلی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف

دکترای تخصصی علوم دامی- تغذیه داممظاهر ربیعی

مدیر مالی و اداری و عضو هیئت مدیره - موظف

فوق لیسانس حسابداریمحمود عسگری

رئیس هیئت مدیره - غیر موظف

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی  • احسان اله باقریان

عضو هیئت مدیره – غیر موظف

دیپلم تجربی  • غلامرضا گودرزی راد

عضو هیئت مدیره – غیر موظف

لیسانس کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات