تولید شیر

تولید شیر,رکورد شیر,تولید شیر در شرکت تلیسه نمونه

تولید شیر در شرکت تلیسه نمونه | این شرکت دارای 30 هکتار زمین دامپروری با بیش از 7000 رأس دام میباشد که به طور میانگین روزانه 135 تن شیر خام با کیفیت با رکورد 38 کیلوگرم به ازای هر رأس دام تولید میکند. این شرکت با ظرفیت کل تولید شیر به صورت سالانه 50000 تن شیر با کیفیت تولید و به بازار و کارخانه های لبنی معتبر عرضه میکند.


تولید شیر

تولید شیر در سال 1396، 44790 کیلوگرم بوده که نسبت به سال 1395 بیش از 10 درصد افزایش داشته است. توليد شير در سال 1396 نسبت به سال قبل 10/4 درصد افزايش داشته است.