تولید شیر

تولید شیر,رکورد شیر,تولید شیر در شرکت تلیسه نمونه

تولید شیر در شرکت تلیسه نمونه | این شرکت دارای 30 هکتار زمین دامپروری با بیش از 7000 رأس دام میباشد که به طور میانگین روزانه 135 تن شیر خام با کیفیت با رکورد 38 کیلوگرم به ازای هر رأس دام تولید میکند. این شرکت با ظرفیت کل تولید شیر به صورت سالانه 50000 تن شیر با کیفیت تولید و به بازار و کارخانه های لبنی معتبر عرضه میکند.


تولید شیر

در جدول مشاهده ميگردد كه تولید شیر در سال 1393، 28 هزار تن بوده که نسبت به سال 1397 بیش از 60 درصد افزایش داشته است و به مقدار 45 هزار تن در سال رسيده است.