اخبار

برداشت جو

برداشت جو بذري از حدود 40 هكتار از زمين هاي زراعي شركت دامداري تليسه نمونه آغاز گرديد.


آغاز برداشت جو بذري در شركت تليسه نمونه

برداشت جو بذري از حدود 40 هكتار از زمين هاي زراعي شركت دامداري تليسه نمونه آغاز گرديد. رقم كاشته شده در اين محصول رقم نانيوس بوده و برآورد ميگردد اين برداشت با راندمان تقريبي 7.5 تن در هكتار همراه باشد. نظر به اين كه سال گذشته شركت تليسه نمونه منتخب استاني در مقدار عملكرد جو بوده است در سال جاري نيز كانديداي دريافت جايزه كشوري در راندمان كشت جو ميباشد.